2021. január 14., csütörtök

A piktek kövei

 "Mi, a Föld legtávolabbi lakói az utolsó szabadok vagyunk,
akiket a távolság és a nevünket övezõ titok oltalmaz...

Rajtunk túl nincsenek népek, csupán hullámok és sziklák."

(Calgacus, a piktek vezére AD 84.)

    "A pikt népnevet elõször egy római költõ, Eumenius 297-ben írt versében találhatjuk meg (picti), akiket az írekkel (hiberni) együtt a britek (britonni) ellenségeiként említ. Az elnevezés sokak szerint a harcosok festett vagy még inkább tetovált bõrére utal és a latin pictus = festett szóból ered. 

     A titokzatos piktek emlékét nevükön és a szórványos régészeti leleteken kívül csupán az általuk hátrahagyott mintegy 400 mesterien faragott kõemlék õrzi. Ezek a kövek tanusítják, hogy a történelem homályából feltûnt és abba visszatért alkotóik milyen mély hagyományokkal, összefüggõ világképpel, mûvészi érzékkel és tudással rendelkeztek.

       Aberlemno kicsiny falucska Forfar és Brechin között körülbelül félúton, nem messze a Dunnichen-i csatamezõtõl. A mezõ szélén álló kõfal mellett három tömb dacol az idõvel. Ezek a kis falusi templom udvarában állóval együtt a pikt mûvészet négy évszázadát ívelik át, a hatodiktól a kilencedikig. Kettõ közülük még az õsi, pogány idõkbõl való, a másik kettõ keresztény és kereszténység elõtti jelképeket is hordoz. Az aberlemnoi jelkõ egyike a legszebb pogánykori pikt emlékeknek. Masszív, lilásszürke, faragatlan tömbje kicsit ferdén áll a fûben az alacsony kõkerítés elõtt. Homlokán mélyen, szinte már dombormûként bevésett jelképek: kígyó, kettõs korong, z-rovás, tükör és fésû. Hátoldalán alul történelem elõtti idõkbõl származó megmunkálás, díszítés nyomai láthatók, a pikt mûvész talán egy korábbi megalitot használt nyersanyagául. Talán a jelkövek állításának szokása a történelem elõtti múltban, emlékezetben gyökerezik. Talán a díszítések, a jelek maguk is õsi jelentéseket hordoznak.

    Noha a múzeumokban összegyûjtött kövek védett körülmények között összefüggésikben tanulmányozhatók, az igazi élményt mégis azok az emlékek jelentik, melyek eredeti helyükün vagy ahhoz hasonló helyen állnak. A kõ és környezete, a jelképek, az állatok és a szörnyek kapcsolata a természettel, a legelõk és az erdõk zöldjével, az ég vidám, vagy zord színeivel, a lassan vonuló vagy száguldó felhõkkel, az esõ és a köd titokzatos, nedves illatával, az északi napfény éles ragyogásával, a szél zúgásával lenyûgöz bennünket. Érezni véljük a vándor örömét, mikor hosszas gyalogútján a jól ismert kõhöz érkezik, vagy ismeretlen tájon is ismert jelekkel találkozik. Noha tábla jelzi, kerítés óvja a legelészõ jószágtól, a Maiden Stone és Picardy Stone mégis a táj, a természet részei. Idõmarta, durva felületük, az elhomályosuló vésetek mögött ott az idõ, amelynek sodrában együtt öregedtek: jelek, fák, mezõk, sziklák és ég. Ezek az alkotások, elõdeikhez hasonlóan a természeti környezet részei, azzal szoros kölcsönhatásban léteznek, folytatva a megalitok népének tájba rótt jeleit. A piktek a középkor hajnalának sok népéhez hasonlóan rövid idõt töltöttek rivaldafényben a történelem színpadán, mégis olyan emlékeket és tanulságot hagytak maguk után, amely számunkra is, ma is érvényes: értékes mûvészet, élõ kultúra, egészséges társadalom nem lehet meg a hagyományok, az õsök tisztelete nélkül, ám nem is zárkózhat el az új eszmék befogadása, értelmezése és saját képére formálása elõl."

Forrás: Wagner Péter: A piktek kövei

Kövek Aberlemnoból:
 

 

2021. január 10., vasárnap

Nema Andahadna - Liber Pennae Praenumbra

Ma van Nema Andahadna halálának 3. évfordulója. Ő a Horus Maat Lodge egyik alapítója, s ő jegyezte le a Liber Pennae Praenumbrát, a HML egyik fő szent könyvét - álljon hát itt teljes egészében:

Liber Pennae Praenumbra - A Toll Előárnyékának Könyve

1. Az Akasha-visszhangba van így bevésve:

2. Ugyanazon száj, Ó Napnak Anyja, lehelli ki a szót és fogadja a nektárt. Ugyanazon lélegzet által, Ó Szívnek Ellensúlya, teremtetik és pusztíttatik el a megtestesült.

3. Csak egy kapu van, bár kilencnek tűnik, Csillagok Pantomim-táncosa. Míly gyönyörű szöveted és hálód, az űr tűz-sötétjében csillámlón!

4. A kettő, kik semmik tiszteleg neked, Haditot mozgató Fekete Láng! Minél kevesebbet és kevesebbet nő az Egy, annál jobban és jobban testesülhet meg Pra-NU. Hogy hasznosat szóljatok, eljövendő-idők gyermekei, jelentsétek ki akaratotok és adjátok nekünk Szerelmetek!

5. MAJD SZÓLT Ő, KI MOZDUL

6. Okádok rátok, Heru Gyermekei! Mind ti, kik szeretitek a Törvényt s megtartjátok, Semmit megtartva magatoknak, ti vagytok megáldva. Kerestétek a Mi Urunk szétszórt darabjait, fáradhatatlanul összeállítva mind, mi volt. És a Holtak Birodalmában megfogantátok a Holttól a Fénylőt. Ezután életet adtatok és tápláltátok őt.

7. Tej-földeteken lesz méz is, az Isteni Gynander hullajtja alá harmatként. A gyönyör és öröm a Munkában rejlik, az Egész messze túlszárnyalja a Részek összességét.

8. A Részek Ura királyságába helyeztetik, ahogy teszi Fenevad és Madár. A Nap földje csak a Gyermekeknek áll nyitva. Figyelmezz az Örök Gyermekre – az ő Útja szabadon-folyik, és lényed Természetéhez illik.

9. Egy Hang kiált a Kristály Visszhangban:

10. Mit jelent eme elő-mutatás? Az idő maga bolydult fel? A Sólyom csak öttucatnyit s tizet repült kijelölt útján!

11. Elmosolyodik, gyönyörű, mint az Éj:

12. Lásd, kitárja szárnyait most röptében, az Arany Fényt hullajtva s rázva az emberek szívére. És miben száll, s míly módon? A Toll és a Lég övé, hogy szálljon, hogy vigyék örökké MOZGÁSát.

13. A korok oszlopai mozdulatlanok, biztosan állnak helyükön. A Sólyom Napja még alig látta hajnalát, és látni fogja jogos hosszát az Idő és Tér Törvényei szerint

14. Majd szólt a Hang:

15. Akkor a Látomás hagyott cserben? Görbén látnálak Téged, annak híve Téged, kicsoda Te Nem vagy?

16. Táncolt és forgott, csillagfényt szórva csendes nevetésébe.

17. Az Vagyok, Kinek látszom, egyes időkben, ugyanakkor hármas fátylat hordok. Ne légy összezavarva! Minden felett, az Igazság győzedelmeskedik.

18. Én vagyok a Korlátlan. Ki mondja nekem, hogy nem, hogy 'Te nem léphetsz át!'? Valóban, ki mondhatja, 'A te időd még nem jött el', mikor az Idő maga fő szolgálólányom, és a Tér Templomom háziszolgája?

19. Bizony, Ó Akasha Hangja, általam szólalsz meg. Ugyanazon száj által, mely a Levegőt lélegzi, ömlenek elő a kétkedés szavai. Csendben, akkor, ismerj engem. mert céllal jöttem ezen időben, hogy a Sólyom Szerelmeseit röptükben segítsem.

20. A REPÜLÉS SZAVA

21. Ki Röptében bizonytalan, alá kell amiatt hullania: az Istenek Hatalmassága a MOZGÁSban.

22. Mikor először keltetek ki, Heru Imádottjai, a kagylóhéj, mely hosszan óvott, megtört. Az Akarat Szárnyain jutottatok előre, erőt és hatalmat nyerve, ahogy szálltatok. Megszereztétek a Tollas Birodalom minden Bölcsességét, mely által oly tökéletessé váltatok, mint a Nap. A barátok és tanítók mind szinte testvéreitekké váltak.

23. A királyi Hattyú, a a Gém és a Bagoly – a Holló és a Kakas segített titeket. Maga a Sólyom szépsége lett adva, erényei a Pávának, a a Kolibrinek és Búvármadárnak. A Sas felfedte belső természetét és annak Misztériumait – lássátok, tanúi voltatok, hogyan lett Oroszlánjával Hattyúvá. És a Mélység Íbisze megmutatta a Tudást.

24. Szálltatok, ó Királyok és Remeték! És most is szálltok, NU hajló gyönyörűségével. De ott vannak köztetek és alattatok, kik elfognák szárnyaitok és lerántanának titeket az égből.

25. Nézzetek alaposan befelé! Jól ítéljétek meg Szíveteket! Ha tiszták vagyok, nem lesz nehezebb, mint én. Nem fog lerántani a Mélységbe. Mert az Arany Könnyű, de az Ólom halálos a szárnyalásnak – futtassátok fel saját mélyeteket, Igazságban és önismeretben.

26. Ha bármi hátráltat, magatokból jő az. Lássátok most ezen tanítást a Templomban.

27. Így szólva Ő-Ki-Mozdul felvette a hatalmas Fekete Láng alakját, mely a középső szárból nőtt ki és az Ürességbe áradt... Heru Gyermekei csendben figyelték és hallgatták, ahogy szavai szívükben alakot öltenek.

28. Lásd! A Csillagok ezen lencséje, mely most előttetek forog az Űrben – az emberek helyesen nevezték Andromédának. Ezen keresztül áradok a szent Holdkutyához, s ezáltal Rához, és ezáltal hozzátok, ó Papok.

29. Nem pihenhettek nyugton a Királyságban, hanem erőfeszítés által meg kell haladnotok, mi már meg lett téve. Észak Úrnőjének Szerelmében és Dél Hercegének Akaratában, tegyetek mindent mindenkoron. A Hét-sugarú Csillag hatalmában értitek meg a Fenevadat. És a Szív HADából gyönyörködjetek csillag-boltozatú kedvesetekben.

30. Tegyétek mindezt, majd lépjetek túl rajta. Hagyjatok el mindent, mi megkülönböztet titeket bármely más dologtól, bizony, vagy a semmitől. Ha a madarász csapdába csalna titeket, hagyjátok toll-köpenyeteket kezében lógni és emelkedjetek meztelenül és láthatatlanul túlonnanra!

31. De most! Mint papok a Templomban vagytok itt, mint Királyok, és Harcosok, Mágusok mind. Az Út a Munkában rejlik.

32. A Mélység Rejtettje most átadja a kettőt, melyben a kovácsolódik a magasabb Alkímia: a Földet támasztja Chthonos – tanuld meg alaposan és minden béklyó meglazíttatik az Akarat munkájának. A Szellemet Meghaladja Ychronos, kinek természete az időtartam és annak elmúlása.

33. A kettő egy, és a Királyság lényegét alkotja. Ki Uralja őket, a Világ Ura. Ők az Átalakítás legfőbb kulcsai, és a többi Elem hatalmának kulcsai.

34. A Harcos-Papok megkapták a Kulcsokat, és köpenyükben helyezték el őket, hogy jól rejtve szívükön hordják azokat. A Fekete Láng táncolt és csökkent, apróvá vált, írótollá, pihedíszesen, hegyesen. Mivel semmi nem volt, mire írni lehetett volna, a Papok egyike előlépett s testének bőrét az oltárra helyezte mint élő pergament.

35. Ő-Ki-Mozdul írt arra egy Szót, de nem mutatta meg előtte. Türelemmel vártak mind a Királyok és Remeték, teljesen bizonyosan a végső Megértésben.

36. A Toll ismét megnőtt, és szélei összeforrtak, s szemeik előtt a Yonilingammá vált. Ősi Baphomet, a Kecskeszarvú képe jött, ki szólt:

37. Régidőktől ismertétek a Kettőt-az-Egyben összeforrva. Teljes mértékben éltetek és szerettetek, mint NU és HAD, mint PAN és BABALON. Az én saját kinézetem Misztériumát szintén ismeritek, mert az ilyen Igazság Kelet és Nyugat ősi Rendjei számára való volt.

38. Az Emberi Faj két részre oszlott létezése során. Az Apa és az Anya Gyermeket nemzett. A Gyermekeknél idősebb vagyok, ez igaz – de most a fiatalabb emelkedik Saját Napjára.

39. A valódi Alkímia természete, hogy nem egyedül a Munka anyagát változtatja meg, de megváltoztatja ezáltal az Alkimistát is. Ti, kiknek Akarata, hogy ezáltal Dolgozzatok, lássátok inverz képemet, és gondoljátok meg alaposan értelmét a Munkátokhoz.

40. A KÉP FELMUTATÁSA

41. A Yonilingamból Felhő kúszott elő, ibolyaszín és fénnyel-átszőtt. Annak ködös szívében hang emelkedett, lágyan vibrálva, mégis mindent betöltve.

42. Gyémántos és villámló szivárvány-fényekkel szárnyain, a közepén ott lebegett egy szerény MÉH. Arannyal és barnával csíkozva, lágy szőrrel és gyömbölyded alakkal, szemeit az összegyűlt Papokra és Királyokra ragyogtatta.

43. Szólt ekkor Ő-Ki-Mozdul a környező ködből:

44. Ez a jelképe az elkövetkezendő Munkának. A Hatalmas Gynander annak Földi formájában. A Mágus az Aeon kibontakozásával a MÉHhez hasonlatossá válik, vezető és jel lesz az Emberi Faj számára.

45. Mit mutat, akkor, a MÉH saját természetéből?

46. Lásd, nem férfi, se nem nő önmagában. Nappal folyamatos repüléssel dolgozik, egy egótlan cseleked-ő, kinek Akarata és a Boly Akarata csak egy.

47. Összegyűjti a virágnektárt, a Bolyhoz repül, s ott, tiszta Komm-Únióban, saját testében Átlényegíti.

48. A Nektár immár Méz. Méhről méhre, átadódik, a Bolymisztériumok szólnak minden szájból minden szájba. Ugyanazon szájból, mely előtte begyűjtötte, adja elő a Mézet, a Központok titkos Alkímiája változtatja Ezüstből – Arannyá.

49. A Boly most él, halhatatlan. Királynővel és dolgozókkal, herékkel és építő-méhekkel, katonákkal, pótanyákkal – mind egy. Folyamatos élet-megújításban, a Boly Egy Lényként lélegzik – mert valóban az. A Boly Akaratában teljesedik be a Méh Akarata. Mind megszabott helyükön, a Méhek rendezett harmóniában dolgozzák ki Akaratukat.

50. A kép elhalványul. Most az egyenes Toll megmozdul, hogy táncol-ion, a középső oszlopból hosszú szárnyak bomlanak ki, átalakulva a sötét Keselyű alakjába.

51. De tudjátok meg, ó Sólyomnak Gyermekei, az Ember nem Méh. Profitálhat képéből azonban, hogy megtanulja a Munkában rejlő Bölcsességet. Lássatok Bennem másik képet szívetek tanulságára.

52. Szemeik előtt emelkedett a Csend Tornya, melybe a Tűz Szerelmesei fektették halottaikat.

53. A Keselyű forma lágyan fénylett benne, s leette a húst a holttestekről a csontig. A szél süvöltött, kiest, ezen rettenetes helyen, szaggatva a szemfödelet a hófehér csontokról.

54. Csendben, a Szányakkal Bíró szemlélődött, csőrét véres hús mocskolta. Baljós tekintete minden ott összegyűlt Pap szemében kutatott. Tökéletes békében figyelték keresését, mert mind, mint Harcos, testvérévé tette a Halált. Megfontoltan ekkor, kitárta szárnyait és felröppent azon helyről.

55. A SZÓ ÁTADÁSA

56. Ezután az Örökkévalóság uralkodott, Végtelen a fátyol, mely rajtuk függött.

57. Valahol, valamikor, a fátyol fellebbent egy pillanatra, és Ő-Ki-Mozdul előlépett. Gyönyörűbben, mint halandó nő valaha volt, gyöngy- és ametisztragyogással fénylett. Finoman szőtt gyolcs volt köntöse, arannyal és ezüsttel övezve, s fején csillagokkal ékes kék nemesz-kendő. Koronája egy egyszerű toll volt csupán, szabadon, s kezében az Ankh és gyógyító Pálca.

58. Odalépett minden Harcos-Paphoz, megölelte s megcsókolta őket. Majd, leülve közéjük, egyenrangú harcostársként beszélt.

59. Mind, ti, kik a Magas Művészetet jól művelitek, halljátok. Semmi nem lesz elrejtve látásotok elől. Minden formulát és Szót felfedeztek, azok avatnak be titeket, kiknek Munkája, hogy az Akarat Törvényét segítsék.

60. Jól dolgoztatok mindabban, mi adva lett; az Élet Fáján vagytok megalapozva. A Tetragrammatonban folytattátok utatokat; mindenben, mit a Fenevad adott, jól munkálkodtatok. Hadittá váltatok, és NUvá, és Ra-Hoor-Khuittá. Mint Heru-Pa-Kraath csendben maradtatok. Ismeritek PAN-t mint szeretőt és mint isten-alakot, és BABALON menyasszony és Önmagatok nektek.

61. Shaitan seregeit nemzettétek, előhívva a kilencvenhárom összefüggéseit, melyben Akaratotokat munkába állíthatjátok. Ismeritek a különlevést az Egység gyönyöréért, és az Alkímia Tudomány a Művészetetekhez.

62. Azoknak, kik tudnak, és akarnak, és mernek, és hallgatnak, most tovább halad.

63. A halálban Élet van – mert most is így van, ahogy mindig is volt. Az Akart Halál örökkévaló – tartsátok így. Az Ego Önvalóját, a Mayától született sajátfit születésekor kell megölni. Az álomtalan Szemnek virrasztania kell, ó Harcosok, mert az illúzió önteremtő.

64. A folyamatos figyelem az első Cselekedet – a Mélységet percek alatt szelitek át, minden nap.

65. Ha a Maszkot táncolnátok, maszkoljátok a Táncot. Tökéletesnek kell a Művészetnek lennie eme szempontból; és egyensúlynak kell a Középpontban maradnia, vagy akaratlan Életet adtok saját teremtményeiteknek. Óvatosan járjátok a Munka ezen ösvényét, Mágusok. Az eszköz, melyet az Akarat készített, rossz parancsoló.

66. Most a Misén, a Sast azzal kell etetni, minek készítésében osztozott. Ugyanazon száj által, mely a hegyen hördül, adatik a Nincs Különbség szó-cselekedete.

67. És mikor az Akarat kinyilvánítja, csatlakozik a MÉH, hogy hozzáadja aranyát a vöröshöz és fehérhez. Shaitan esszenciája Nektár itt, a Templom a Boly. Az Oroszlán a Virág, most idejekorán a Sas a MÉH természetét idézi.

68. A három-termű szentélyben gyűlik az első nektár. PAN pálcája idézésére ébred a kapu-nyitó boldogság. És a harmadik, legbelső teremben, legmagasabb gyönyörben, a Szothisz-ajándék, kvintesszenciális mézbor, buggyan elő, hogy csatlakozzon a Sas-könnyhöz és Oroszlán-vérhez.

69. Solve et Coagula. Komm-Unió ezáltal, melyből a Kozmosz maga feloldódik, és újraalakul az Akarat által. És most, ha bármi parancsolható így a Királyságban, hogy három vagy annál több nulla, a régebbi igazságok mellett.

70. Ekkor felbolydultak a Harcos-Papok, és közülük egy névtelen lépett elő.

71. Ismerünk téged, Úrnő, bár neved kimondatlan maradt mindeddig. De mondd már – mi lett az emberbőrre írva? Mi a szó, mit most adsz?

72. [Az Úrnő] elmosolyodott és köpenyéből előhúzott egy pergamentekercset, mely Csillagot formázott. Kigöngyölítve azt, megfordította, hogy mindenki láthassa.

73. IPSOS

74. Mi ez a szó, Ó Úrnő – hogyan használható?

75. Csendes bölcsességben, Király és Harcos-Pap. Csillogjon elő a tett és legyen rejtve a szó; a tett elég lámpa, hogy elfátyolozza az arcot.

76. Ez a huszonharmadik ösvény szava, melynek száma ötven és hat. Ez a kimondatlan Hon, melyben a Maszk Táncát tanítom Én. Tahuti figyel a Majom nélkül; a Keselyű is én vagyok.

77. Ez a Levegő Kelyhe és a Víz Pálcája, a Föld Kardja és Tűz Pentákuluma. Ez a homokóra és a farkát harapó kígyó. Ez az Óceánná váló Gangesz, az Örök Gyermek Útja.

78. Ez megnevezi Saját Énem Forrását – és a tietekét. Ez a forrása ezen üzenetnek, mely átfolyik az Andromédán és Szeten. Az istenek mely faja beszél az Emberekkel, Ó Akarattal Rendelkezők? Szavuk egyszerre a Név és Tény.

79. Ez számotokra mantra és varázsvers. Kimondani annyi, mint a biztos változás mellé állni. Legyetek körültekintők használatában – mert ha igazsága kitudódik, még őrületbe és kétségbeesésbe hajszolja a rabszolgákat.

80. Csak egy valódi Pap-Király tudhatja teljesen, és maradhat egyensúlyban repülő MOZGÁS-ában. Ez mind, mit most szólok. A Toll Előárnyékának Könyve ezzel teljes. Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze. Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt.

(Nema engedélyével fordította: Saddie LaMort, publikálva a Horus Maat Lodge budapesti nexusa engedélyével. Minden jog fenntartva!)

2020. december 21., hétfő

Mi vagyunk a Boszorkányság

Részlet Jack Parsons A szabadság kétélü kard c. könyvéből
Ford. Saddie LaMort


I.
 MI VAGYUNK A BOSZORKÁNYSÁG. Mi vagyunk a legrégebbi szervezet a Földön. Mikor az ember megszületett, mi voltunk. Mi énekeltük az első bölcsődalt. Mi gyógyítottuk meg az első sebet, mi nyugtattuk az első rettegést. Mi voltunk a Sötétség elleni Őrzők, a Segítők a Bal Oldalon. Sziklarajzok emlékeznek ránk a Pireneusokban, és apró agyagábrák, melyek ősi célra készültek, mikor a világ fiatal volt. Kezünk érintette az ódon kőköröket, a monolitokat, a dolmeneket és a druidák tölgyeit. Mi énekeltük az első vadászdalokat, mi szökkentettük az első vetést szárba; mikor az ember mezítelen állt az őt teremtő Hatalmak előtt, mi énekeltük a rémület és csodálat első dalait. Udvaroltunk a piramisok közt, láttuk Egyiptom tündöklését és bukását, uralkodtunk egy ideig Káldea és Babilon felett, mint Máguskirályok. Izrael titkos gyűlésein ültünk, és táncoltuk Görögország szent ligeteinek vad és udvari táncait. 

 Kínában és Yucatánban, Kansasben és Kurdisztánban egyek vagyunk. Minden szervezet ismert minket, egy szervezet sem tőlünk való, ha túl nagy a szervezettség, távozunk. Az ember, az élet és az egyén oldalán állunk. Ezért ellenségünk a vallás, az erkölcs és az államvezetés. Ezért a mi nevünk Lucifer. A szabadság, a szerelem, a boldogság és nevetés és isteni részegültség oldalán állunk. Ezért a nevünk Babalon. 

 Néha nyíltan lépünk fel, néha csendben és titokban. Éjjel és nappal egy nekünk, szélcsend és vihar, évszakok és az emberek ciklusai, mindezek egyek, mert mi a gyökerekben vagyunk. Alázattal állunk az Élet és Halál Hatalmasságai előtt, s ezen Hatalmak hallanak minket, s segítenek. A mi utunk a titkos út, az ismeretlen irány. A mi utunk a kígyó útja az aljnövényzetben, tudásunk csillog a kecskék és asszonyok szemeiben. 

 A mi saját erőnk mozdít meg néha gyémántos pikkelyeket és fenséges szárnytollakat az ember kebelében; Hatalmunk egy a Hatalommal, melytől Isten moccan a mag szívében, és a rügy virággá és gyümölccsé robban; és mikor egy férfi és egy nő egy lényegben egyesül, a mi hatalmunk az a lényeg. 

 Merlin közülünk való volt, és Gawain, és Artúr, Rabelais és Catullus, Gilles de Rais és Jeanne d'Arc, De Molensis, Johannes Dee, Cagliostro, Francis Hepburn és Gellis Duncan, Swinburne és Eliphas Levi, és sok más ismert és ismeretlen bárd, Mágus, költő, mártír, kik zászlónkat emelték a sokarcú és mindenhol jelenlévő ellenség, az Egyház és az Állam ellen. És mikor a pokolbéli féreg, melynek neve Keresztény Egyház, a Nyugat egészét a bűn és halál és rémület rabigájában tartotta, mi, és csak mi hoztunk reményt az emberek szívébe, ellenére kínzókamrának és máglyának.  

II.

 Mi vagyunk a Boszorkányság, és lehet, egyikünk nem ismeri a másikat, mégis feloldhatatlan kötelék egyesít minket. És mikor a sas magas, vad kiáltása visszhangzik elmédben, tudd, nem vagy egyedül szabadságvágyadban. És mikor a farkas üvöltése visszhangzik éjszakád erdeiben, tudd, hogy mások is settenkednek ott. És mikor körülötted lévő társaid útjai az ostobaság és őrület útjainak tűnnek, tudd, hogy vannak mások, kik látták, és ítéltek – és cselekedtek. 

 Most tudd meg, hogy a hatalom, melyet szolgálunk, minden férfi és nő szívében nyugszik, ahogy a fa él a magban. És hogy velünk légy, csak hívnod kell ezen Erőt, és szinte közülünk való vagy. És mikor Hatalmunk és Örömünk terád szállt, megindulhatsz, hogy akaratod tedd ar emberek közt, és senki nem mondhat neked nemet.  És ha az akaratod, akkor akaratodat rejtetten teszed, és ha az akaratod, akaratodat nyíltan teszed, akaratod szerint.

 Ezért emelkedett szívvel mondjátok, „Férfi vagyok”, vagy „Nő vagyok, és az Élet Hatalma az enyém!” És az Élet Hatalmában fogtok élni és szeretni, el nem fogadva korlátokat és el nem helyezve korlátokat, szabadon, és szabadságot adva. És az élet kincsei közt lehet, hogy az élet szerelmét látjátok meg egy másik szemében, és az élet bujaságát égni homlokán, és így nagy örömben részesültök közösen. És nagy szerencsével többekkel találkoztok; és megosztjátok titkos lakomák és kedvtelések és a szerelmeskedés és ünneplés örömeit velük. Vagy lehet, hogy veszély és fenyegetettség közepette tanítjátok az embereknek az örömteli hatalmat; ahogy akaratotok mozgat titeket. 

 És ez mind rendben van, míg emlékeztek egyetlen dologra. Nem lehetnek korlátok. Az Élet Hatalma nem korlátozott; ismeri saját útját, de nincs elme, mely ismerné ezen utat. Ezért magatokban gyakoroljátok a szabadság minden adását és felhasználását mely az élettel harmonikus, mert csak ez által maradhatsz a mi gyönyörünkben. 

 A Fájdalom létezik. A Rettegés létezik, veszteség és magány és a szív és lélek agóniája, mind a Halálig. Mert ez az út Pan birodalmába. 

 Utunk nem való minden embernek. Vannak, kik oly korlátoltak magukban, hogy saját szabadságuk gondolata maga a rémület, és a másoké bénító fájdalom; ezért rabszolgaságba hajtanának minden embert. És ezeket el kell űznöd, vagy, ha szükséges, pusztítsd el őket, tudni fogod hogyan, mert ez is a fizetség része. 

 Azt se gondold, hogy az élet ereje olyanokban testesül meg, kiknek nincs gondja vagy baja, mert ezek lehetnek ostoba birkák, ártatlanok, kiket elkerült a zord évszak. Ellenkezőleg, a hatalom leggyakrabban akkor mutatkozik, mikor viszály tombol, mert minden időkben, főleg hamis civilizációkban, csak győzelem árán törhetünk utat hozzá. A megadás katasztrófa. Az érme másik oldala dal a napfényben és tánc a holdfényben, ahol minden köd felemelkedett. De utat kell törni.

Boldog Téli napfordulót 🌟2020. december 17., csütörtök

A Téli napfordulóra hangolódva...

Az alábbi alkotásokat Wendy Andrew festő készítette. Munkái misztikus és pogány témájúak.


További képeket itt találhattok.

2020. december 13., vasárnap

Luca napja van ma.

Szabó T. Anna: Lucázás

Luca napján nincsen munka,
  dolgoztatok eleget!
  Ne mossatok, ne fonjatok,
  ne süssetek kenyeret!
  
  Luca napján kilenc fából
  Luca-széket kezdjetek,
  bikaszarvú boszorkányok,
  mostantól reszkessenek!
  
  Az év legsötétebb napján
  egy kis tavasz kell nekünk:
  Karácsonyra kizöldülő
  Luca-búzát keltetünk!
  
  Hidegen és sötétségen
  győz a gyertya, győz a fény –
  nincsen ördög, sem boszorkány
  az angyalok ünnepén!

Lucaszék

2020. december 12., szombat

A Grabovoj-számok használata

Grabovoj évtizedeket fordított Agykontrollhoz hasonló technikájának tökéletesítésére. 
Sajnos sok tévhit kering a módszer használatáról, így álljon itt helyesen: 
1. Mondd: - ESZKÖZ, AKTIVÁL ÉS NÖVEKSZIK
2. Várj 30mp-3 perc időt csendben.
3. Amikor érzed a bizsergést a kezeidben, mondd: - ESZKÖZ, TÖKÉLETESEN BÍZOM BENNED HOGY MEGGYÓGYÍTOD ÉS INTEGRÁLOD ELMÉMET, TESTEMET ÉS SZELLEMEMET.
4. Várd meg, míg a csillagkapu megjelenik, és mikor látod, mondd ezt:
- CSILLAGKAPU, TÖKÉLETESEN BÍZOM BENNED. ESZKÖZ, CSILLAGKAPU MÓD AKTIVÁL ÉS NÖVEKSZIK
5. - AUTOMATA MÓD
6. - ESZKÖZ, IDŐTRANZIT MÓD AKTIVÁLVA AZ IDEÁLIS ASZTROLÓGIAI IDŐPONTHOZ. Ezzel a legideálisabb asztrológiai hatásokat fogja az eszköz befogni.  
7.  Most vizualizáld a mikroszkopikus univerzális féregjáratokat, melyek a DNS-ünk skaláris hullám-antennáihoz kapcsolódnak.  
8. Most vizualizálj holografikus DNS-molekulákat, melyek fénylőn áramlanak ki a féregjáratokból és ráfekszenek a saját DNSünkre 
9. - ESZKÖZ, GYÜJTS A GERINCVELŐBŐL HOLOGRAFIKUS ŐSSEJTEKET ÉS HELYEZD A REGENERÁLANDÓ TERÜLETRE
10. Most vizualizáld a gyógyítandó szervedet holografikus formában, tökéletes állapotban, nagyságban, színben.
11. Most képzelj magas elé egy ezüstös fehér fém szerkezetet - ha 9, vagy kevesebb számmal dolgozol, 3x3-es négyzethálós kockát, amiben a számok vannak, s minden oldalon ismétlődnek; ha ennél több, akkor egy gömb, amelyre feltekeredik spirálban a számsor. A számok fehér fényt árasztanak. Ez az eszköz a kvantum transzfigurációs kamrád.  
12. - ESZKÖZ, INTEGRÁLD A LELKEMET GYÓGYÍTÁSHOZ ÉS INTEGRÁCIÓHOZ .”
13. Most a számokkal telített eszközt süllyeszd a Szolár Plexusodba, vagy a tobozmirigyedbe, és kérd meg magasabb énedet, hogy kezdje meg a sejt-szintű differenciációt a fizikai szinten. 
14. - ESZKÖZ, GYORSÍTOTT IDŐTRANZIT MÓD AKTIVÁL, A SZERVEK AZONNALI REGENERÁCIÓJÁHOZ
Ez segíteni fog a gyógyulásban, így 7 év helyett 7 hónap alatt gyógyul tökéletesen a porckopás, a szem 6 hónap helyett 3 hét alatt áll vissza, stb.
15. Itt hagyd az eszközt dolgozni. Vizualizáld, ahogy pulzáló fény masszírozza a szerveidet, és minden regenerálódik, optimalizálódik, gyógyul. 
16. Amikor a munka befejeződött, gyűjtsd össze a fényt, lődd ki az Univerzum lebaloldalára, majd hajlítsd vissza, s küldd el jobbra.
17. -ESZKÖZ, IDŐPECSÉT [XX óra XX perc, XXXX év XX hónap XX nap]; ÍGY TÖRTÉNT (3X) ELVÉGEZTETETT (3X). 
18. - ESZKÖZ, MUNKAMENET LEZÁR.

Végül egy kis ízelítő, hogy Gravoboj milyen színvonalon dolgozott: 
7. Fejezet: a légzőszervi megbetegedésekről - 5823214

Aszpergillózis - 481543271
Hörgőasztma - 8943548
Bronchiolitisz - 89143215
Akut hörghurut - 4812567
Krónikus hörghurut - 4218910
Tüdőinfarktus - 89143211
Tüdő-kandidiázis - 4891444
Pleurízis - 4854444
Tüdőgyulladás - 4814489
Pneumoszklerózis - 9871234
Pnumokoniózis - 8423457
Szilikózis - 4818912
Szilikátiózis - 2224698
[Azbesztózis - 4814321
Talkumkoniózis - 4845145
Metallokoniózis - 4845584
Karbokoniózis - 8148545
Anthrakózis - 5843214
Pneumokoniózis szerves portól - 4548912
Tüdőrák - 4541589
Szarkoidózis - 4589123
Tuberkulózis - 8941234
Rich-szindróma - 4814578
Tüdő-emfizéma - 54321892